Polityka prywatności

Polityka Prywatności

SZANOWNI PAŃSTWO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanus Dentes Brzóska Kisiel Dentyści Sp. p. (dalej Sanus Dentes) z siedzibą w Gdyni, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 6c/12,NIP: 5882398555, REGON: 221805008, KRS: 0000445268. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się elektronicznie, wysyłając wiadomość na adres: info@sanusdentes.com

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Joanna Kisiel, adres e-mail: joanna.kisiel@sanusdentes.com
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń medycznych w Sanus Dentes na podstawie art. 9 ust.2 lit. h rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prowadzenia działalności gospodarczej związanej z świadczeniem usług medycznych, na podstawie art. 6 ust.1lit.b,c,f rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Sanus Dentes w celu zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie obsługi informatycznej lub innych bieżących spraw dostawcom usług zaopatrujących Sanus Dentes w rozwiązania techniczne lub organizacyjne umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych a także dostawcom usług prawnych, doradczych, księgowych.

Pani/Pana nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta a dla celów podatkowych przechowywane będą przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Sanus Dentes zrealizował ostatnią usługę na Pani/Pana rzecz.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udzielenia Pani/Panu świadczeń medycznych przez Sanus Dentes. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych obsługi pacjenta Sanus Dentes w związku z prowadzeniem przez Administratora Danych Osobowych elektronicznej dokumentacji medycznej.

Z poważaniem

Joanna Kisiel, Joanna Brzóska
Gdynia, dnia 01.02.2023